fbpx

U skladu sa odredbama Zakona o poštama BiH i Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, privredno društvo A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, ID 4201358160000, zastupan po direktoru Erminu Omeragiću, donosi Opšte uslove za obavljanje kurirskih usluga sa utvrđenim sadržajem teksta kako slijedi:

 

OPŠTI USLOVI ZA OBAVLJANJE KURIRSKIH USLUGA

 1. Određenja

 ‘Davalac poštanskih usluga” označava privredno društvo A2B Express Delivery d.o.o. za posredovanje, promet i usluge, sa sjedištem u Sarajevu, Rajlovačka bb, koje kao operater poštanskog saobraćaja obavlja ostale poštanske usluge pod uvjetima i na način predviđen odredbama Zakona o poštama i ovim Opštim uslovima.

‘Pošiljatelj” ” znači svako fizičko ili pravno lice koje je dalo ili u čije ime je poštanska pošiljka data na prenos operateru poštanskog saobraćaja;

”Primatelj” se odnosi na pravnu ili fizičku osobu na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na osnovu naloga pošiljatelja.

‘Poštanska pošiljka” se odnosi na sve pošiljke koje primi na prenos i za koje odgovara operater poštanskog saobraćaja.

”Pismonosna pošiljka” je svaka poštanska pošiljka koja sadrži neko saopćenje u pisanoj formi, na svakoj vrsti fizičkog medija, koju treba dostaviti naznačenom primatelju.

”Paket” je zatvorena poštanska pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete.

‘Otkupna pošiljka” je poštanska pošiljka za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva da se uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja pošiljke.

”Ostale usluge” znače dopunske i ostale poštanske usluge koje zahtijeva pošiljalac ili primalac.

‘Dopunska poštanska usluga” podrazumijeva usluge kojima pošiljatelj ili primatelj zahtijeva određeni dodatni postupak u vezi sa pošiljkom, a koji je uređen odredbama ovih Opštih uslova.

Nakon što davalac poštanskih usluga preuzme pošiljku od pošiljatelja, takva pošiljka se u skladu sa tehnološkim procesom davaoca poštanskih usluga mjeri, te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane davaoca poštanskih usluga smatrati tačnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju. Osim stvarne težine izražene u jedinici mase, prilikom obračuna cijene uzima se u obzir i dimenziona težina. Formula za izračun dimenzione težine glasi: dužina x širina x visina u cm / 5000. Cijena se obračunava prema onoj težini koja je veća.

2.Opseg usluge

 Usluge koje pruža davalac poštanskih usluga su ostale poštanske usluge te dopunske usluge vezane uz ostale poštanske usluge, i to:

 1. Usluga sa dodatnom vrijednošću za prijem, usmjeravanje, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem prometu, i to:A2B koverta – A2B omot za slanje dokumenata do 0,5 kg težine;

A2B pakovanje – A2B omot za slanje veće količine dokumenata ili uzorka do 5 kg težine;

ostala pakovanja – mogućnost pakovanja pošiljaka u A2B paketnim kutijama ili ambalaži odnosno omotu korisnika (ukoliko ista zadovoljava sve za to propisane uslove).

Dodatna vrijednost u okviru navedene usluge obuhvata uslugu dostave ”od vrata do vrata”, mogućnost praćenja pošiljke, mogućnost dobijanja dokaza o dostavi pošiljke, mogućnost besplatnog korištenja web aplikacije za praćenje pošiljke, preuzimanje pošiljke po pozivu korisnika usluge, korisnička podrška putem telefona ili mail-a, te ugovoreno vrijeme i mjesto preuzimanja pošiljke.

Dopunske uluge vezane uz ostale poštanske usluge – dodatno osiguranje pošiljaka u domaćem prometu, dostava subotom u domaćem prometu, otkupna pošiljka u domaćem prometu.

2. U međunarodnom prometu usluga sa dodatnom vrijednošću za prijem, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka u preko 200 zemalja širom svijeta s rokom dostave utvrđenim u tarifnim zonama davaoca poštanskih usluga, i to:

A2B koverta – A2B omot za slanje dokumenata do 0,5 kg težine;

A2B pakovanje – omot za slanje veče količine odkumenata ili uzoraka do 5 kg težine;

ostala pakovanja – mogućnost pakovanja pošiljaka u A2B paketnim kutijama ili ambalaži odnosno omotu korisnika (ukoiko ista zadovoljava sve za to propisane uslove).

Dodatna vrijednost u okviru navedene usluge obuhvata uslugu dostave ”od vrata do vrata”, mogućnost praćenja pošiljke, mogućnost dobijanja dokaza o dostavi pošiljke, mogućnost besplatnog korištenja web aplikacije za praćenje pošiljke, preuzimanje pošiljke po pozivu korisnika usluge, korisnička podrška putem telefona ili mail-a, te ugovoreno vrijeme preuzimanja pošiljke.

Dopunske usluge vezane za uz ostale poštanske usluge – dodatno osiguranje pošiljaka, carinsko posredovanje pri uvozu i izvozu pošiljaka.

3. Rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka

 Rok za uručenje poštanske pošiljke u domaćem prometu je maksimalno 2 radna dana.

Rok za uručenje pošiljke u međunarodnom prometu je maksimalno 5 radnih dana.

U rokove za uručenje ne računaju se:

 • dan predaje pošiljke davaocu poštanskih usluge;
 • vrijeme kašnjenja zbog netačne ili nepotpune adrese primatelja;
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prenosu nastalog bez krivnje davaoca poštanskih usluga;
 • neradni dani u Bosni i Hercegovini i/ili zemljama u kojima se vrši uručenje poštanskih pošiljki.
 • U rokove uručenja pošiljki računaju se radni dani od ponedjeljka do petka.

4. Način i uvjeti obavljanja poštanskih usluga

 Osim ukoliko nije drugačije ugovoreno, usluga koju pruža davaoc poštanskih usluga je ograničena na preuzimanje, prenos, carinjenje (kada je to primjenjivo) i dostavu odnosno uručenje pošiljke. Davalac poštanskih usluga zadržava pravo usmjeravanja pošiljki na bilo koji način koji smatra prikladnim. Pošiljatelj prima na znanje da će se pošiljke prilikom prevoza prevoziti zajedno sa pošiljkama drugih pošiljatelja.

4.1. Postupanje prilikom pakovanja

Pošiljatelj je obavezan zapakovati pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj i da spriječi nastanak oštećenja pošiljke. Pošiljatelj također mora posebno obratiti pažnju da način pakovanja i sama pošiljka ne uzrokuje oštećejne na ostalim pošiljkama koje davalac poštanskih usluga preuzima, prenosi i uručuje, na imovini davaoca poštanskih usluga, imovini trećih osoba kojom raspolaže davalac poštanskih usluga te da negativno ne utiču na sigurnost i zdravlje osoba.

Odabir materijala i način pakovanja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti pošiljke, kao i dužini relacije na koju se pošiljka prenosi. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakovanje pošiljke te zapakovati pošiljku u skladu s pravilima pripisanim ovim opštim uslovima.

Staklene i druge lako lomljive i osjetljive predmete pošiljatelj je dužan zapakovati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva i slučno). U tom slučaju pošiljatelj je dužan označiti na pošiljci da je njen sadržaj od stakla, lako lomljiv ili osjetljiv. Pošiljatelj je dužan u takvom slučaju označiti pošiljku posebnom naljepnicom ”PAZI LOMLJIVO” koju mu osigurava davalac poštanskih usluga.

Sve ostale, drugačije od ove upute o lomljivom i osjetljivom sadržaju pošiljke koje se naznačene na ambalaži davalac poštanskih usluga neće uzeti u obzir.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, važeća je isključivo i jedino uputa davaoca poštanskih usluga o lomljivom sadržaju koja se iskazuje korištenjeme prethodno navedene tipizirane naljepnice.

Tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, pošiljatelj je dužan takvu pošiljku dodatno staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Pošiljatelj je dužan označiti na kutiji da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.

Davalac poštanskih usluga ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja u svakom od sljedećih slučajeva:

 • ukoliko davalac poštanskih usluga smatra da pošiljka nije zapakovana na način kao što je to propisano ovim opštim uslovima;
 • ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je propisano ovim opštim uslovima;
 • ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prevoznička dokumentacija;
 • ukoliko davalac poštanskih usluga, na temelju svoje diskrecione odluke, ne može osigurati prevoz i uručenje pošiljke na siguran način;
 • ukoliko davalac poštanskih usluga smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih zaposlenika ili trećih osoba, kao i ukoliko cijeni da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih lica.

Davalac poštanskih usluga ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakovanja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakovanje navedenih u ovim opštim uslovima.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, sama činjenica da je davalac poštanskih usluga preuzeo pošiljku na prenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakovao u skladu sa odredbama ovih opštih uslova.

4.2. Zabranjene pošiljke i postupanje sa zabranjenim pošiljkama, otvaranje pošiljaka

 Davalac poštanskih usluga nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko njen sadržaj predstavlja opasan materijal ili je pošiljka takve prirode da je njen prenos zabranjen na osnovu zakona i drugih propisa.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, davalac poštanskih usluga nije dužan prihvatiti kao pošiljku životinju, kvarljivu ili lako kvarljivu robu, zapaljivu robu, zlato, srebro ili drugi plemeniti metal, vrijednosne papire, drago kamenje, vatreno oružje (u komadu ili u dijelovima), streljivo, eksploziv ili eksplozivne naprave, ljudske posmrtne ostatke, pornografski materijal, ilegalne narkotike, natječajnu i sličnu vrstu dokumentacije ili robu koja se šalje/prijavljuje na natječaj ili se dostavlja u vremenski ograničenom roku, a kod čijeg eventualnog kašnjenja sa isporukom može doći do gubitka posla za osobu koja ima interes u predmetnoj pošiljci, do prestanka ili ograničenja kakvog prava ili nastanka kakve obaveze bilo za pošiljatelja ili primatelja.

Davalac poštanskih usluga nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko na temelju svoje diskrecione odluke ne može osigurati prevoz i uručenje pošiljke na siguran način.

Ukoliko postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, uposlenik davaoca poštanskih usluga može od pošiljatelja zatražiti otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj pošiljke. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, davalac poštanskih usluga će takvu pošiljku odbiti preuzeti na prevoz.

Ukoliko se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, davalac poštanskih usluga će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obavezno potpisati zapisnik o primopredaji, dok će u slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, davalac poštanskih usluga takvu pošiljku vratiti pošiljatelju kojom prilikom će se o vraćanju pošiljke sačiniti zapisnik o primopredaji.

Nakon obavljenog uvida zaposlenik davaoca poštasnih usluga će pošiljku zatvoriti u prisustvu osobe koja predaje pošiljku.

U slučaju da se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, davalac poštanskih usluga će takvu pošiljku komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja postojanja adrese primatelja ili pošiljatelja.

Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili pošiljatelja ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili pošiljatelja ne bude uspješna, davalac poštanskih usluga će takvu pošiljku čuvati godinu dana računajući od dana obavljenog pregleda. Po isteku prethodno navedenog roka, davalac poštanskih usluga će na osnovu svoje diskrecione odluke pošiljku ili uništiti ili prodati i to na način i pod uvjetima koje davalac poštanskih usluga smatra najprimjerenijim.

U skladu sa odredbama Zakona o poštama BiH davalac poštanskih usluga može otvoriti i pregledati poštansku pošiljku bez pristanka pošiljaoca ili primaoca u sljedećim slučajevima:

 • kada se poštanska pošiljka ne može uručiti primaocu niti vratiti pošiljaocu;
 • kada postoji opravdana sumnja da pošiljka sadrži predmete zabranjene za prijenos u

poštanskim pošiljkama;

 • kada je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njen sadržaj;
 • kada poštanska pošiljka u međunarodnom saobraćaju podliježe carinskom pregledu i

deviznom pregledu u smislu carinskog zakona i deviznih propisa.

U slučajevima postojanja sumnje da pošiljka sadrži zabranjene predmete ili kada je pošiljka oštećena tako da je ugrožen njen sadržaj, davalac poštanskih usluga je obavezan sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje pošiljatelju ili primatelju pošiljke, odnosno nadležnom tijelu u skladu sa posebnim propisima.

Pošiljatelj i primatelj se ovim putem odriču svakog eventualnog zahtjeva za naknadu štete zbog preduzetog pregleda.

5. Adresiranje i dostava pošiljaka

 Pošiljatelj je isključivo odgovoran za tačnost i potpunost podataka unesenih u Tovarnom listu, kao i za to da svaka pošiljka sadrži tačnu i potpunu adresu, kontakt podatke pošiljatelja i primatelja pošlke, te da su pošiljke tako pakovane, označene i obilježene, njihov sadržaj tako opisan i klasificiran te da su im priloženi odgovarajući dokumenti koji, s obzirom na svaki pojedini slučaj, mogu biti potrebni kako bi pošiljke bile prikladne za prevoz i u skladu sa zahtjevima navedenim u ovim opštim uslovima i mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poštanske pošiljke se uručuju osobno primatelju, njegovom zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi, uz obavezan potpis primatelja na Listu dostave. Ako poštansku pošiljku nije moguće uručiti navedenim osobama, pošiljka se iznimno može uručiti i odraslom članu domaćinstva, osobi stalno zaposlenoj u domaćinstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja, ili ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe gdje je primatelj stalno zaposlen.

Poštanske pošiljke za koje je ugovoren način uručenja između primatelja pošiljke i davatelja poštanskih usluga, uručuju se na dogovoren način.

Pošiljka se smatra pošiljkom koja se ne može isporučiti te je davalac poštanske usluge ovlašten odustati od njene dostave ukoliko:

 • primateljeva adresa nije potpuna, čitka ili krivo navedena, odnosno ne može biti pronađena;
 • je utvrđeno da se ispravna adresa nalazi u drugoj zemlji od one naznačene na pošiljci ili tovarnom listu;
 • isporuka nije moguća zbog nedostupnosti ili odbijanja odgovarajuće osobe da preuzme ili potpiše dostavni list u trenutku prvog pokušaja isporuke ili daljnjih pokušaja;
 • pošiljka ne može biti ocarinjena;
 • ukoliko bi pošiljka vjerovatno izazvala oštećenje ili kašnjenje drugih pošiljki ili dobara, odnosno ukoliko bi mogla ozlijeiditi ljude;
 • pošiljka sadrži zabranjene predmete;
 • primatelj nije u mogućnosti ili odbija platiti pošiljku koja se plaća pouzećem;
 • ukoliko su sadržaj pošiljke ili ambalaža oštećeni u tolikoj mjeri da je ponovno pakiranje nemoguće.

Kada je davalac poštanskih usluga ovlašten odustati od dostave pošiljke, istu je dužan vratiti nazad pošiljatelju.

Pošiljatelj je odgovoran za sve troškove i naknade nastale toko povrata, skladištenja ili uklanjanja pošiljki koje se ne mogu isporučiti, izuzev u slučaju da se pošiljka nije mogla isporučiti krivicom davaoca poštanskih usluga.

Pošiljatelj je dužan nadoknaditi davaocu poštanskih usluga razumne izdatke i troškove (uključujući troškove skladištenja), gubitke, poreze, carine i zahtjeve upravljene protiv davaoca poštanskih usluga koje bi isti mogao snositi zbog toga što pošiljka nije dostavljena primatelju uslijed gore opisanog odustajanja od dostave odnosno zaustavljanja prevoza te vraćanja pošiljke nazad pošiljatelju.

U slučaju povratka pošiljke zbog navedenih razloga, pošiljatelj je također obavezan platiti sve odgovarajuće naknade izračunate u skladu sa preovladavajućim tržišnim cijenama davaoca poštanskih usluga.

Ukoliko po odustajanju od dostave pošiljke u skladu sa ovim odredbama davalac poštanskih usluga nije u mogućnosti u razumnom roku pribaviti uputu pošiljatelja u pogledu raspolaganja sa pošiljkom, ili ne može identificirati pošiljatelja ili drugu osobu koja je ovlaštena primiti pošiljku (pa i ako je potrebno otvaranjem same pošiljke), davalac poštanskih usluga će postupiti u skladu sa odredbom člana 4.2. stav 3. ovih opštih uslova.

U slučaju prodaje takve pošiljke, od prihoda ostvarenih prodajom prvo će se namiriti nenamirene naknade, izdaci i troškovi (uključujući i kamate) u pogledu pošiljke, a zatim i eventualne druge nenamirene obaveze od strane pošiljatelja.

Preostali iznos dodat će se eventualnim budućim narudžbama pošiljatelja.

6. Carinjenje

 Kada se za pošiljke zahtjeva provođenje carinskog postupka, pošiljateljeva je obaveza da u tu svrhu dostavi potpunu i ispravnu dokumentaciju, s tim da će davalac poštanskih usluga, u slučaju da nije drugačije ugovoreno, za potrebe postupka nastupati kao za to ovlašteni zastupnik pošiljatelja.

U slučajevima kada se radi o pošiljkama kod kojih su i mjesto preuzimanja i odredište unutar istog carinskog područja, davalac poštanskih usluga će provesti carinjenje samo ako je tako ugovoreno.

7. Plaćanje usluga

 Cijene svih usluga koje pruža davalac poštanskih usluga određene su važećim cjenovnicima po pripadajućim tarnifnim zonama koje zainteresovana strana može u svako doba dobiti na uvid u bilo kojoj poslovnici davaoca poštanskih usluga kao i na njegovoj internet stranici www.a2b.ba .

Plaćanje za pojedinu uslugu vrši se odmah prilikom predaje pošiljke davaocu poštanskih usluga, osim u slučaju kada klijent sa davaocem poštanskih usluga ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji/korištenju kurirskih usluga kojim je način plaćanja drugačije uređen.

Ukoliko davalac poštanskih usluga dobije različite upute o plaćanju, pošiljatelj uvijek snosi odgovornost za sve dodatne troškove, carinske troškove, uključujući takse, koje se odnose na prethodno plaćanje istih, upravnih kazni, poreza i klijentovih advokatskih i pravnih troškova, koji se odnose na predmetnu pošiljku.

Pošilatelj će također biti odgovoran za bilo koje troškove kojima se davalac poštanskih usluga može izložiti vraćajući pošiljku klijentu ili uskladištenjem iste, za vrijeme trajanja rasporeda.

Davalac poštanskih usluga pridržava pravo korekcije cijene u tački dodatak za gorivo.

Na tovarnom listu se nalazi polje predviđeno za označavanje načina plaćanja. Plaćanje se može izvršiti gotovinom ili nalogom za plaćanje.

8. Odgovornost i isključenje odgovornosti

 U međunarodnom prometu davalac poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenim aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima. Kada dostava zračnim prometom uključuje krajnje odredište ili uključuje neko zaustavno mjesto izvan zemlje porijekla paketa, primjenjuje se Varšavska Konvencija.

Varšavska Konvencija primjenjuje se i u većini slučajeva ograničava odgovornost dostavljača odnosno davaoca poštanskih usluga u pogledu gubitka ili oštećenja ili zakašnjenja u dostavi tereta.

Za potrebe ovih Opštih uslova za obavljanje kurirskih usluga pod terminom ”Varšavska Konvencija” podrazumijeva se:

 • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u mešunarodnom prevozu zrakom potpisana u Varšavi, 12. oktobra 1929. godine;
 • Dopune i izmjene navedene Konvencije sa protokolima i dopunskom konvencijom;
 • Montrealska konvencija iz 1999. godine;

ovisno o tome koja je primjenjiva.

U odnosu na međunarodni cestovni prevoz primjenjuje se odredbe Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe cestom, potpisane u Ženevi 19. maja 1956. godine (CMR Konvencija).

U unutrašnjem prometu davalac poštanskih usluga odgovara:

 • za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njenog sadržaja;
 • za prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke;
 • za neizvršenje usluge;
 • za izvršenje usluge djelomično.

Davalac poštanskih usluga je oslobođen odgovornosti:

 • kada dokaže da se štetni događaj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila);
 • kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese prigovor ili zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom Zakonom o poštama;
 • kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;
 • kada je šteta nastala usljed toga što pošiljalac nije pakovao pošiljku na način da osigura njen sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davaoca poštanskih usluga.

Davalac poštanskih usluga ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izmaklu dobit, pod čime se podrazumijeva uključujući ali ne ograničavajuči na izmaklu dobit, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova i slično, kao niti za običnu štetu koja može nastati pošiljatelju ili primatelju zbog:

 • gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke;
 • prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke;
 • u slučaju kada davalac poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cjelosti.

Davalac poštanskih usluga ne odgovara za pošiljke koje je uručio na način i u roku propisanom Zakonom o poštama i ovim Opštim uslovima.

Termin ”Viša sila”, za potrebe ovih opštih uslova, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku preuzimanja pošiljke od strane davaoca poštanskih usluga, koje nisu postojale u trenutku preuzimanja pošiljke od strane davaoca poštanskih usluga, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja davaoca poštanskih usluga, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogle biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od davaoca poštanskih usluga.

Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem davaoca poštanskih usluga podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući požar, potres, olujno nevrijeme, poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili privredne okolnosti poput pobune, terorističkog čina, objavljenog i neobjavljenog rata.

Davalac poštanskih usluga nije odgovoran ni u kojim uslovima za bilo koju reklamaciju koja se odnosi na zapljenu ili zadržavanje pošiljke tokom prevoza od strane carine ili drugih nadležnih državnih tijela.

U slučajevima u kojima je davalac poštanske usluge dužan poduzeti rendgenske preglede, pošiljatelj i primatelj se odriču svakog eventualnog zahtjeva za naknadu štete zbog poduzimanja istih.

9. Podnošenje prigovora

 U slučaju gubitka pošiljke, prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke ili u slučaju kada davalac poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti, korisnik usluge ima pravo podnijeti prigovor davaocu poštanskih usluga u roku od šest mjeseci od dana predaje pošiljke na prevoz u unutrašnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci od dana predaje pošiljke na prevoz u međunarodnom prometu.

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke samoo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja nije nastalo nakon uručenja.

Davalac poštanskih usluga obavezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora u unutrašenjm prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana podnošenja prigovora u međunarodnom prometu.

Na pisani odgovor davaoca poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) odjelu za brigu o korisnicima pri davaocu poštanksih usluga u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odogovora.

Odjel za brigu o korisnicima davaoca poštanskih usluga obavezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

10. Naknada štete

 Korisnik usluge može na osnovu pisanog odgovora iz prethodnog člana, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora davaocu poštanskih usluga podnijeti zahtjev za naknadu štete. Zahtjevu za naknadu štete obavezno se prilaže negativno riješena potražnica.

10.1. Davalac poštanskih usluga obavezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutrašnjem prometu sljedeću naknadu:

 1. Za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– pošiljke bez navedene vrijednosti – u visini koja odgovara iznosu stvarne vrijednosti izgubljenog ili oštećenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge;

– pošiljke sa navedenom vrijednosti – u visini iznosa navedene vrijednosti.

 1. Za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– pošiljke bez navedene vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge;

– pošiljke sa navedenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa navedene vrijednosti.

 1. Za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini iznosa naplaćene poštarine.

Kada poštanska usluga nije obavljena, davalac poštanskih usluga obavezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

U odnosu na pošiljke bez navedene vrijednosti te u odnosu na pošiljke sa navedenom vrijednosti davalac poštasnkih usluga zatraženu uslugu obavlja na isti način i pod istim uslovima, odnosno na način i pod uslovima predviđenim Zakonom i ovim opštim uslovima, dok se razlikovanje u naplati odnosi na dodatno osiguranje pošiljaka (kod pošiljaka sa navedenom vrijednošću), a koje se naplaćuje na način i pod uslovima utvrđenim od strane ovlaštenog osiguravajućeg društva.

U slučaju spora između korisnika i davaoca poštanskih usluga u vezi sa rješavanjem podnesenog zahtjeva za naknadu štete, odnosno ako davalac poštanskih usluga ne isplati korisniku usluge naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete, korisnik usluge naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

Ako se izgubljena pošiljka ili njen dio pronađe nakon isplate naknade štete, davalac poštanskih usluga obavezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu.

Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezna je vratiti iznos primljene naknade štete. U suprotnom, davalac poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

10.2. Za naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

Za druge pošiljke, naročito pošiljke neuobičajene vrijednosti, uključujući ali ne ograničavajući na dragocjenosti, umjetnička djela, antikvitete, dragocjene metale, krzno i krznenu odjeću, iskazana vrijednost otpreme je ograničena i ovisi o sadržaju i destinaciji pošiljke.

11. Zastara potraživanja

 Potraživanja davaoca poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga zastarjevaju istekom roka od godine dana u unutrašnjem prometu. U međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

Zastara počinje teći:

 • za potraživanja zbog manje ili više naplaćene cijene poštanske usluge ili drugih troškova – od dana plaćanja;
 • za potraživanja zbog djelomičnog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili zbog prekoračenja roka za prenos i uručenje poštanske pošilje – od dana uručenja poštanske pošiljke;
 • za potraživanja zbog gubitka poštanske pošiljke – nakon 30 dana od dana isteka roka za uručenje pošiljke;
 • u svim drugim slučajevima potraživanja – od dana kada su stečeni uslovi za potraživanje.

Zastara se prekida kada se davaocu poštanskih usluga dostavi zahtjev za isplatu potraživanja u pisanom obliku, te počinje iznova teći kada je podnositelju zahtjeva ili drugoj ovlaštenoj osobi dostavljen pisani odgovor na taj zahtjev i kada su mu vraćene isprave priložene uz taj zahtjev.

Zastara ne može nastupiti prije isteka roka od 30 dana od dana primitka odgovora davaoca poštanskih usluga na zahtjev za potraživanje naknade štete. Naknadni zahtjevi po istom predmetu ne prekidaju zastaru.

Radi izbjegavanja bilo kakve dileme, pošiljatelj ili druga za to ovlaštena osoba može naknadu štete ostvariti sudskim putem jedino ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:

 • pošiljatelj ili druga za to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim opštim uslovima podnijela davaocu poštanskih usluga prigovor;
 • pošiljatelj ili druga za to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim opštim uslovima podnijela davaocu poštanskih usluga zahtjev za naknadu štete;
 • davalac poštanskih usluga ne isplati naknadu štete u za to određenom roku.

Svi zahtjevi se upućuju izričito pisanim putem i u za to propisanom vremenskom roku, pri čemu sva relevantna dokumentacija mora biti dostavljena u daljem roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na odštetu se gasi osim ako se u roku od dvije godine od datuma isporuke (u slučaju oštećenja) ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena (u slučaju gubitka, neisporučene pošiljke, pogrešne isporuke ili kašnjenje isporuke) ne pokrene postupak radi naknade štete.

Ako primatelj primi pošiljku bez da na dostavnici istakne neki prigovor u vezi iste, pretpostavlja se da je pošiljka dostavljena u dobrom stanju.

Kako bi davalac poštanskih usluga mogao razmotriti zahjtev u slučaju štete, sadržaj, originalna kartonska kutija pošiljke i ambalaža moraju biti dostupni radi inspekcije.

12. Odgovornost pošiljatelja

 Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi davaoca poštanskih usluga ili trećih osoba, za povredu ili smrt radnika davaoca poštanskih usluga i drugih osoba, ako se one nastupile iz nekog od sljedećih razloga:

 • ukoliko je pošiljka sadržavala predmete koji su zabranjeni;
 • ukoliko se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uslova za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih opštih uslova;
 • ukoliko pošiljka nije bila zapakovana na način kao što je to propisano ovim opštim uslovima.

13. Zaštita podataka

 Saopštavanjem svojih ličnih podataka davaocu poštanskih usluga pošiljatelj daje odobrenje davaocu poštanskih usluga na korišteje podataka za njegove potrebe. ili potrebe njegovih agenata, odnosno pružatelja usluga, koji izvršavaju svoje obaveze prema odgovarajućem zračnom tovarnom listu ili Opštim uslovima.

Predajom pošiljke i potpisivanjem zračnog tovarnog lista, pošiljatelj ujedno izjavljuje da je saglasan s prenosom i upotrebom takvih ličnih podataka za potrebe urednog izvršenja ugovorne usluge.

14. Završne odredbe

 U slučaju značajnih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, davalac poštanskih usluga zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prevoza pošiljaka (kurirskih usluga).

Davalac poštanskih usluga će na svojoj internet stranici www.a2b.ba učiniti dostupnim trećim osobama ove opšte uslove kao i njegove kasnije izmjene i dopune.

Davalac poštasnkih usluga će na prethodno navedenoj internet stranici osigurati trećim osobama prečišćeni tekst trenutno važećih opštih uslova.

U trenutku kada naručitelj od davaoca poštanskih usluga naruči uslugu, smatrat će se da je naručitelj upoznat, odnosno da je pročitao u tom trenutku važeće opšte uslove davaoca poštanskih usluga, te da ih u cijelosti prihvata.

U slučaju bilo kakvog spora u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih opštih uslova, davalac poštanskih usluga i naručitelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem.

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih opštih uslova bude utvrđena ništavnom, to neće uticati na valjanost ostalih odredbi ovih opštih uslova koji će ostati na snazi i u punoj primjeni.

Ovi opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se po dobijanju saglasnosti Agencije za poštanski saobraćaj.

Davalac poštanskih usluga zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune opštih uslova. Izmjene i dopune objavljuju se na internet stranici i u poslovnim prostorijama davaoca poštanskih usluga u obliku prečišćenog teksta.

Ukoliko osoba koja sa davaocem poštanskih usluga ima zaključen ugovor o pružanju kurirskih odnosno o poslovnoj saradnji u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna opštih uslva ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvata učinjene izmjene i dopune opštih uslova.

 

Admir Karčić, direktor

A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo

20.04.2022

A2B Express Delivery d.o.o.
Rajlovačka bb, TPDC u Rajlovcu
Tel: 1300
E-mail: info@a2b.ba

A2B Express Delivery je najveća domaća transportna kompanija koja nudi raznovrstan portfolio različitih usluga na svim nivoima.

Svojim kapacitetima nudi klijentima najsavremeniju i najpouzdaniju transportnu mrežu za slanje i prijem pošiljki. Naša vodilja je potpuna orijentacija ka Vašim potrebama u ovom polju, kako bi se Vi što uspješnije takmičili na domaćem tržištu. Saradnja sa A2B čini poslovanje u zemlji jednostavnijim, lakšim i profitabilnijim.

©A2B Express Delivery. Kreirao Arethero 2023. Sva prava zadržana.